.
תקנון תנאי שימוש
ואחריות

תחולת תקנון

אתר PicShow ("האתר") המופעל ע"י חברת אימג' פרינט בע"מ, ח.פ. 514132687, מרחוב הרתך 7 , בעיר באר-שבע , מפעילת המותג " PicShow " ו/או "פיקשואו" וספקית המוצרים בפועל "החברה" ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת תמונות מודפסות על קנבס, על נייר פוטו, מסגרות שחורות ופספרטו ומוצרי נוי לבית "המוצר".

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הגדרות

"החברה" להלן; חברת אימג' פרינט בע"מ, ח.פ. 514132687, מרחוב הרתך 7 , בעיר באר-שבע , מפעילת המותג " PicShow " ו/או "פיקשואו" וספקית המוצרים בפועל.

"המותג" ו/או "המערכת" להלן; מערכת האינטרנט של פיקשואו אשר עשויה להיות מוצגת גם בלעז כ- PicShow סימן מסחר בתהליך רישום.

"המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "המזמין" להלן; אדם אשר משתמש במערכת המותג באמצעות רשת האינטרנט.

"קבצי גולשים" להלן; כל קובץ שהוא מכל סוג אשר יהא וזאת לרבות תמונות מכל סוג אשר ייטענו למערכת ע"י גולש ו/או משתמש במערכת באמצעות האינטרנט. "המוצר" ו/או "המוצרים" להלן; כל מוצר אשר נרכש באמצעות המערכת האינטרנטית אשר נגישה תחת שם המתחם www. PicShow.co.il

השימוש במערכת

השימוש במערכת PicShow יתבצע באמצעות רשת האינטרנט בלבד. לא יינתן שירות פרונטאלי ו/או טלפוני כשירות בסיסי אלא לצורכי תמיכה ושירות לקוחות בלבד.

המערכת מאפשרת למשתמש לרכוש תמונות ומוצרי נוי. יש להתייחס לתצוגת המערכת כהדמיה להמחשה בלבד. אין הדמיה זו נאמנה למקור ו/או משקפת באופן מדויק את התוצר הסופי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסטיית תקן של עד 10% מהמידות אשר צוינו במערכת וכן סטיית תקן של עד 10% מהגוונים אשר נקבעו במערכת. סטיות התקן נקבעו בהתאם למגבלות טכניות והפרשי גוונים המקובלים ואשר נגזרים מהבדלי הצבע במסכים שונים ובהגדרות תוכנה שונות.

החברה תציע לגולש מאגר תמונות מהן יכול יהיה הגולש לבחור תמונות בכדי להדפיסן באמצעות המערכת. החברה מצהירה בזאת כי יש לה הזכות המלאה ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך הצעת תמונות אלו להדפסה ע"י משתמשי המערכת וזאת ללא הגבלת כמות מכל סוג שהוא.

החברה רשאית לסרב להדפיס תמונה שנבחרה ע"י המשתמש מכל סיבה שהיא, בין אם בשל חוסר יכולת טכנית ובין אם בשל איסור ו/או השתק ו/או חדלות היתר מתאים. במקרה של סירוב לא יחויב המשתמש. www. PicShow.co.il

מדיניות העלאת קבצים וזכויות יוצרים

מערכת PicShow וחברת אימג' פרינט בע"מ המפעילה את המערכת, אינן אחראיות בכל דרך לזכויות יוצרים אשר חלות על חומרים הנטענים למערכת והמופקים באמצעותה. העתקה, שכפול והפקה של חומרים, ככל אשר יהיו, הנם באחריות המזמין בלבד וכל פעולה אשר מתבצעת בחומרים אלו מנגד לדרישותיו של המזמין, ככל שיהיו, תהא באחריות המזמין בלבד. הבהרה זו כוחה יפה באשר לכל גורם שלישי אשר ידו במלאכת הפקת חומרי המזמין ובלבד שאלו נטענו על-ידי המזמין למערכת PicShow המופעלת ע"י חברת אימג' פרינט בע"מ. מובהר עוד כי ככל שתהא חברת אימג' פרינט בע"מ חשופה לתביעות בגין הפרת זכויות מנגד לשימוש, העתקה, שכפול והפקה של חומרים המוגנים בזכויות כאמור, תהא רשאית החברה לפעול על פי כל-דין ולהכניס את המזמין בנעליה כמפר הזכויות. באישור תקנון זה מצהיר המזמין כי אינו מפר זכויות יוצרים וכי אם יעשה כן יהא חשוף לתביעות ולעונשים הקבועים בחוק.

זכויות יוצרים – אמנים

מפעיל האתר מתחייב לעשות את כל אשר יש בידו כדי להגן על זכויות היוצרים של האמנים המציגים באתר ובכלל זה מתחייב שלא לעשות שימוש בקבצים שהועברו לידיו - אלא לצורכי הזמנה שהתבצעה באמצעות האתר ובכלל זה: העברת הקובץ לידי צד שלישי, לצורכי הדפסה ו/או מסגור . לנהוג באחריות ובהגינות כלפי אמני ישראל, לייצגם בכבוד הראוי להם ולהציג את תוצריהם בגאון באתר האינטרנט של החברה. להפיק את מוצרי החברה באיכות מעולה אשר תדגיש את האומנות המודפסת ולעשות כל שביכולתנו בכדי לכבד את התחייבויותינו כלפי הלקוח וכלפי האמן. החברה תומכת ביצירת מאגר תמונות של אמנים ישראליים, ובכך מעודדת ומקדמת מכירה של אומנות ישראלית.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר..

להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו או התמונות המוצגות בו.

להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר

להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe ) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים

לא יתאפשר ביטול הזמנה לאחר ששוגרה במערכת וזאת כל עת שעברו 20 דקות מרגע ביצוע ההזמנה בפועל. המוצרים המופקים במערכת PicShow הנם מוצרים המיוצרים לפי הזמנה ועל-כן לא יהא בם כל שימוש למערכת עצמה. משכך, לא תוכל המערכת לכבד בקשה לביטול עסקה..

החזרת מוצר תתאפשר בכפוף, בהתאם וכל זמן שמתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים; המוצר פגום באופן הנראה לעין ואשר לא מאפשר שימוש במוצר. המוצר אינו תואם את דרישותיו של המזמין באופן החורג מסטיית התקן המוזכרת בתקנון המערכת. המוצר אינו תואם את קובץ המקור אותו בחר הלקוח ו/או את הקובץ הנבחר במערכת.

בכל אחד או יותר מהמקרים המוזכרים לעיל יהא זכאי המזמין להחזיר את המוצר לחברת אימג' פרינט בע"מ ויכול יהיה לבחור אם לבטל את העסקה או לחילופין לקבל את המוצר אותו הזמין כשהוא תקין ותואם את הזמנתו המקורית.

מוצרים שאינם מיוצרים לפי הזמנה וזאת לרבות; מתלים לקיר, ערכות תחזוקה, אביזרי תאורה, אביזרי נוי וכן כל מוצר אחר אשר אינו הדפס, לרבות טפט, ניתנים להחזרה לפי דין ובכפוף לחוק הגנת הצרכן (תקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה), התשע"א-2010. החזר כספי יבוצע מנגד למוצר שהוחזר בלבד ולא יכלול את עלות משלוח ההדפס, ככל שנרכש כזה בעסקה אחת עם מוצר בר-החזרה כאמור.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם ( As is (והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר. אף על-פי שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

מדניות פרטיות ואבטחת מידע

החברה תנהג בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמשים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות cookies ), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:


לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעו המשתמשים באתר;

לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר;

על מנת לשלוח למשתמשים, מעת לעת, תכנים ו/או ליידע את המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי החברה, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת (לרבות באמצעות דואר רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת; דואר אלקטרוני; והודעה לצג הטלפון הסלולרי ,SMS MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת(.

ככל שאיזה מן המשתמשים אינו מעוניין במשלוח דוא"ל כאמור, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי החברה ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמשים אישית באופן שמי;

לשם יצירת קשר עם המשתמשים במקרה הצורך;

לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.

ידוע למשתמשים כי החברה מקדישה משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.


לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם החברה מציעה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL ,הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ייתכן שתמצא באתר קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גלריית תמונות המוצעות למכירה, גרפיקה ,קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של החברה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של החברה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר R, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר זה, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד לחברה באמצעות קישור זה: "דווח על תוכן מפר", ולדווח על כך. יובהר, כי בעת דיווח על תוכן המפר זכויות יוצרים החברה תיצור קשר עם המתלונן בכדי להגיע לבירור מהיר של עובדות המקרה, ובאם תוכח הטענה, יפעלו ליישום הוראות הדין כמתבקש. למען הסר ספק, במידה ואין המתלונן הבעלים החוקי של התוכן המפר זכות יוצרים, תיצור החברה קשר עם הבעלים החוקיים של זכות היוצרים בכדי לבחון את המשך הגישה לתוכן באמצעות השירות.

החברה ו/או המפעיל מצהירים בזאת כי יפעלו בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל.

למען הסר ספק, האחריות על כל תוכן אשר יופק באמצעות החברה, בכל צורה ו/או פורמט ו/או פלטפורמה שהיא, תהיינה על אחריות המשתמש ו/או הלקוח בלבד. החברה איננה מבצעת בדיקה לתוכן המופק ו/או ניתוח לאופי ההזמנה ולזכויות הנגזרות ממנה ו/או כל בחינה אחרת לתוכן הנשלח להדפסה על ידה, וכל טענה ו/או תביעה כנגד שימוש מפר בזכויות מסחריות ו/או זכויות יוצרים תהיינה על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות החברה. המשתמש יישא באחריות המלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד החברה.

גרסאות מוצר, מחירים ורישיונות

ייתכן כי חלק מהתוכן, המידע, הסימנים, התרשימים או התמונות הכלולים באתר ומתייחסים למוצרים ו/או לשירותים המוצגים או מוצעים בו, הוכנו לצרכים כלליים עבור אתרי האינטרנט של החברה. כל המחירים המפורטים הם מחירים מומלצים לצרכן. המחירים המפורסמים מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה.

יובהר כי אין בשום תוכן או מידע הכלולים באתר כדי להעניק בכל אופן או לפרש כאילו מוענק בכל אופן רישיון או אישור או זכות כלשהם לאדם או לגוף או לחברה בקשר לקניינה הרוחני של החברה והמידע והתוכן המוצגים באתר.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, עד 10 ימי עסקים. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה - ידוע ללקוח כי החברה מעניקה את שירותי המשלוח דרך צד ג' ולכן אינה אחראית על איחורים שאינם בשליטתה. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

ביצוע רכישות דרך האתר

כדי לבצע רכישות כלשהן דרך האתר, תתבקש להזין ולמסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות, עלייך להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים או שאינם מדויקים עלולה להפריע להליך ההזמנה/רכישה עד כדי חוסר יכולת לבצעה. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או השלמת הרכישה כבקשתך - כולה או מקצתה. כמו כן, לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ולגרור נקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו או עלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר עקב כך, באופן ישיר או בעקיפין. למען הסר ספק, כל הפרטים האישיים שתמסור יישמרו ויאובטחו במאגרי המידע הרשומים של החברה, על-פי חוק. נוסף על הפרטים האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נוסף על הפרטי האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נתונים אלו לא יישמרו במאגרי המידע של החברה, אלא יימסרו ויעובדו ישירות דרך חברה חיצונית ,סליקה מבית טרנזילה , המתמחה בתחום זה על-פי נהלים מחמירים ומוכרים על-ידי חברות האשראי הבינלאומיות, לצורך ביצוע סליקת נתוני האשראי. לעיון בתנאי האבטחה של מידע זה, ראה את תנאי השימוש/תנאי האבטחה של טרנזליה : http://www.tranzila.com/aboutus.html הרכישה שלך תבוצע רק לאחר השלמת הליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור על ביצוע חיוב מאת חברת כרטיס האשראי שלך. אם הרכישה לא תוכל להתבצע, בין אם בגין תקלה כלשהיא בהליך ההזמנה ובין אם במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, או מכל סיבה אחרת, תקבל הודעה בהתאם. ויודגש, כי מדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת. לפי-כך, על אף המאמצים הרבים המושקעים באבטחת המידע באתר ודרך האתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או האזנות ו/או חשיפות של המידע ממחשביה או מתקשורת המחשבים שלה, כתוצאה מפעולות בלתי חוקיות של צדדים שלישיים שעלולים לבקש לעשות שימוש לרעה במידע. אם תתבצע חדירה בלתי חוקית למערכות המידע או התקשורת כאמור, ואם ייגרם נזק כלשהוא בגין כך, החברה אינה יכולה להימצא אחראית לכך ולא תעלה בידך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין. .

אחריות מוצר

לקוחות PicShow נהנים משירות ואחריות מקיפה לכל החיים על כל תמונות הקנבס הנמכרות במערכת. האחריות תינתן ללקוחות אשר ביצעו הזמנה במערכת ולאחר קבלת המוצר לידם ישלימו את תהליך רישום האחריות לפי ההנחיות. האחריות כוללת;
- שלמות שכבת הלכה המגנה על ההדפס
- שלמות סיכות ההידוק המחברות את הבד למסגרת
- שלמות מסגרת העץ
- הבטחת יישור התמונה ומניעת עיוותים
השירות אשר יינתן במסגרת האחריות יכלול שיקום התמונה במקרים מסוימים ובמקרים אחרים ייתכן ויצריך הפקה מחודשת של המוצר כולו.

אובדן אחריות וביטול תוקף

אחריות המוצר תאבד כל תוקף אם יתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים; שימוש בחומרים כימיים לצורך תחזוקת ההדפס וזאת לרבות; אקונומיקה, כהילים למיניהם, דטרגנטים וחומרי ניקוי מאכלים או מסיסים וכן כל חומר אחר אשר לא אושר לשימוש ע"י מערכת PicShow. תליית ההדפס מחוץ לכותלי בית וזאת לרבות; מרפסות, חצרות, גנים, מבואות או לובאים, שטחים ציבוריים שאינם מקורים באופן מלא וכן שטחים מסחריים הפתוחים לקהל הרחב. השחתת ההדפס או ביצוע שימוש בהדפס שלא לפי הגדרות השימוש שסופקו עם המוצר ואשר מופיעות בכתב הנחיות זה. .

ציות לתנאים ושיפוי

הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר , או לכתובת, הרתך 7 , ת.ד - 17281, באר שבע. או באמצעות משלוח פקס' למספר 0774009103, או בדוא"ל ל support@PicShow.il או בטלפון מס' - 1700-55-97-97